00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  annawika
arrow Razem: 9645

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 276
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 276

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


WSPÓŁCZESNE SPOSOBY PRZEPROWADZANIA INTERPRETACJI WYNIKÓW W KWESTIONARIUSZU MMPI-2  Książka tymczasowo niedostępna
TOMASZ KUCHARSKI TOMASZ KUCHARSKI - Inne książki
45,05 zł 40,54 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 38,61 zł)
(RABAT 10%)

WSPÓŁCZESNE SPOSOBY PRZEPROWADZANIA INTERPRETACJI WYNIKÓW W KWESTIONARIUSZU MMPI-2

Wydawnictwo:

ADAM MARSZAŁEK

Wstęp
Już w latach pięćdziesiątych, w początkowym okresie stosowania kwestionariusza MMPI w psychologii klinicznej, podjęto pierwsze próby opracowania reguł, które miały umożliwiać klinicyście szybkie podejmowanie decyzji, zapewniając jednocześnie dużą trafność formułowanych diagnoz. Reguły te miały na celu dokonanie rozpoznania określonego typu zaburzenia psychicznego u badanego w oparciu o uzyskane wyniki liczbowe testu i kształt profilu psychogramu, będącego graficzną reprezentacją tych wyników. Impulsem do tych poszukiwań były prace Meehla (1954), który poddał analizie wyniki badań opartych na klinicznym podejściu i ocenił efektywność podejścia klinicznego i aktuaryjnego (stosującego obiektywne reguły na podstawie uzyskanych danych). Jego wyniki wskazywały na to, że wykorzystanie obiektywnych reguł do klasyfikacji zaburzeń psychicznych jest bardziej spójne i częściej daje poprawne diagnozy niż podejście oparte na ocenie intuicyjnej czy klinicznej. Pierwszym znanym decyzyjnym systemem regułowym był system Meehla i Dahlstroma (1959), umożliwiający odróżnienie nerwicy i psychozy od normy. W późniejszym okresie, w latach sześćdziesiątych, Henrichs (1964, 1966) zmodyfikował system Meehla i Dahlstroma, poszerzając go o nową klasę nozologiczną zaburzeń osobowości, system brał pod uwagę płeć badanych osób. System ten wyróżniał trzy klasy nozologiczne najczęściej spotykane w praktyce klinicznej, nie uwzględniał jednak pozostałych klas nozologicznych oraz przypadków złożonych. Uważano, że klinicystom trudno było stosować ten system w praktyce, ponieważ zawierał on pewne dodatkowe warunki i reguły odnoszące się do poziomu profilu. System był opracowywany dla procedur automatycznego analizowania wyników testów psychometrycznych. Kolejne lata przyniosły powstanie następnych systemów opartych na regułach różnego typu, np. przedziałowego (przesłankami są wartości wyników odnoszonych do różnych przedziałów), skalowego (przesłankami jest opis kształtu profiłogramu) lub kodowego (przesłankami jest wartość kilku najwyższych skal w profilogramie) itd. Warto wymienić ówcześnie stosowane systemy reguło we, takie jak reguły psychotyczności profilu Petersena, reguły klasyfikacji psychozy oraz nerwicy Taulbee-Sissona, reguły diagnostyczne Goldberga czy reguły różnicujące schizofrenię i zaburzenia organiczne Watsona--Thomasa. O ile wiadomo, żaden z tych systemów nie został zweryfikowany w oparciu o obszerną bazę danych, brakuje więc wiarygodnych ocen dokładności tych systemów. Systemy te były często opracowane metodą prób i błędów, bez głębszego uzasadnienia w oparciu o nowoczesne metody analizy danych. Pełne przedstawienie najbardziej popularnych systemów regułowych oraz różnych wskaźników konfiguracyjnych dla polskich grup klinicznych będących przedmiotem badań zostały zamieszczone w aneksie 1 na końcu opracowania. Również podejmowane próby analizy danych z Kwestionariusza MMPI-2 przy pomocy metod statystycznych, takich jak analiza dyskryminacyjna, regresja wielokrotna, analiza czynnikowa należy uznać tylko częściowo za udane. Można nawet stwierdzić, że wymienione wcześniej procedury statystyczne nie okazały się w praktyce bardziej efektywne od prostych systemów regułowych lub systemów kodowych, natomiast interpretacja wyników analiz statystycznych była znacznie trudniejsza niż w przypadku systemów regułowych. Jej celem było opracowanie systemu klasyfikacyjnego, który umożliwiałby dokonywanie wiarygodnej klasyfikacji przypadków należących do najczęściej występujących klas zaburzeń i chorób psychicznych, oraz programu komputerowego, który wspomagałby interpretacje opisowe stawianym diagnozom. Główne zadanie, jakie postawił sobie autor, polegało na zastosowaniu wielu metod do dostępnych danych psychometrycznych, a następnie na wyborze metod najdokładniejszych i najłatwiejszych w interpretacji. Mając świadomość pewnych ograniczeń systemów statystycznych, takich jak analiza czynnikowa, analiza dyskryminacyjna, bądź też innych metod opartych na analizach podobieństwa profilu, autor zastosował nowe (sprawdzone między innymi standardowymi testami rzetelności, np. test klasyfikacji kwiatów irysa) metody klasyfikacji, wywodzące się z badań nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym (Gatnar 1998). Do metod tych należą sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzji, logika rozmyta i metody oparte na analizie podobieństwa do zapamiętanych wzorców. Głównym celem opracowania jest wykazanie użyteczności wybranych, po uprzedniej weryfikacji, nowych metod do klasyfikacji danych psychometrycznych z Kwestionariusza MMPI-2, to jest drzewa decyzji C 4.5 i sieci neuronowej FSM-R. Potwierdzona przeprowadzonymi badaniami użyteczność mogłaby wskazywać na jeszcze większe możliwości i efektywność, jakie zawiera w sobie podejście aktuaryjno-regu-łowe. Daje ono szansę dokonywania w jeszcze większym stopniu, niż to było dotychczas, klasyfikacji badanych osób do określonych grup klinicznych. Analiza wyników danych psychometrycznych uzyskanych z porównania metod opartych na zastosowaniu reguł logicznych z analizą dyskryminacyjną Fishera, zastosowaną do sześciu klas nozologicznych, pokazała, iż rezultaty są lepsze i to w odniesieniu do o wiele liczniejszych grup nozologicznych i większej liczby badanych pacjentów. Spośród wielu danych otrzymywanych z profilu, jedynie część z nich jest przydatna do postawienia diagnozy. Przedstawione w książce metody działają nie tylko bardziej efektywnie, niż statystyczne techniki analiz wielu zmiennych, lecz rzeczywiście lepiej opisują wiele ważnych elementów uzyskanego profilu. Uzyskiwane z badania wyniki przedstawione są nie tylko w postaci reguł logicznych, które stosują się do danego przypadku, ale także są prezentowane w postaci graficznej, przejrzystej i czytelnej dla każdego użytkownika. Kluczowym zagadnieniem w osiągnięciu postawionego we wstępie celu było zgromadzenie oraz interpretacja odpowiednio bogatej bazy danych, zawierającej wyniki testów osób należących do sześciu badanych klas nozologicznych.
Książka składa się z sześciu rozdziałów i aneksów. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienie klasyfikacji, w szczególności zwrócono uwagę na możliwości jej przeprowadzenia przy pomocy współcześnie opracowanych metod. W rozdziale drugim omówiono sposoby klasyfikacji danych psychometrycznych w oparciu o podejście aktuaryjno-regułowe. W rozdziale tym zaprezentowano metody, które zostały wykorzystane w publikacji, szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie metody drzewa decyzji C 4.5, umożliwiającego uzyskiwanie reguł logicznych deterministycznych oraz sieć neuronową FSM-R generującą reguły probabilistyczne. W kolejnym, trzecim rozdziale przedstawiona została charakterystyka Kwestionariusza MMPI-2 ze zwróceniem uwagi na skale, które on posiada, jak również na znaczenie wartości przedziałowych związanych z korela-tami behawioralnymi zachowania badanych osób. W rozdziale czwartym zaprezentowane zostały cele badań oraz charakterystyka badanych grup osób. Najbardziej obszernym rozdziałem książki jest rozdział piąty, w którym przedstawiono wyniki badań wybranych grup klinicznych. Zostały one opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz typów kodowych oraz uzyskanych reguł po zastosowaniu drzewa decyzji C 4.5 i sieci neuronowej FSM-R. Ze względu na to, że publikacja ma także charakter kliniczny, do otrzymanych reguł zostały opracowane opisy kliniczne zawierające korelaty behawioralne typowych zachowań osoby reprezentującej daną klasę, opisy zostały opracowane dla każdej z klas będących przedmiotem badań. Dla zapewnienia przejrzystości książki i niepowięk-szania jej objętości ograniczono się do przedstawienia charakterystyk tych reguł, które mają najwyższy współczynnik dokładności klasyfikacji przypadków należących do danej klasy. Brano pod uwagę te reguły, które miały wysoki stopień pokrycia przypadków danej klasy. Dla przedstawienia opisów klinicznych reguł uzyskanych z systemów klasyfikujących zaprezentowano: w przypadku reguł otrzymanych z drzewa decyzji C 4.5 opisy kliniczne wyłącznie dla badanych grup kobiet. Natomiast w przypadku reguł otrzymanych z sieci neuronowej FSM-R przedstawiono opisy kliniczne wyłącznie dla badanych grup mężczyzn. Przedstawione opisy kliniczne spełniają równocześnie kryteria atlasu, z którego można korzystać, porównując przypadek pacjenta zakwalifikowanego na podstawie decyzji klinicznej, aktuaryjnej lub regułowej do którejś z klas będącej przedmiotem tego opracowania. W dalszych paragrafach tego rozdziału zamieszczono zestawienia tabelaryczne otrzymanych reguł, dla grup kobiet i mężczyzn, dla porównania zestawiono te grupy razem. W rozdziale szóstym dokonano oceny podejścia aktuaryjno-regułowego przedstawionego w książce, zwracając uwagę na jego zalety i ograniczenia. Istotną i ważną część publikacji stanowią aneksy zamieszczone na końcu opracowania. Ze względu na ważność różnych zagadnień podjętych w niniejszej książce, każdy z przedstawionych aneksów mógłby stanowić temat oddzielnej analizy. Zdecydowano się zamieścić je w formie aneksów, podkreślając w ten sposób ważność każdego z zagadnień, starano się jednocześnie uniknąć zarzutu ich powierzchownego potraktowania. Są one jednocześnie potwierdzeniem tego, że autor książki chciał podejść do badań w sposób całościowy, odwołując się z jednej strony do zastanego dorobku badawczego w tej dziedzinie, a z drugiej strony - do aktualnych odkryć i propozycji badawczych.
Toruń, kwiecień 2004

Spis treści


ISBN: 83-7322-850-0
Książkę znajdziesz w działach:
SOCJOLOGIA
449 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 29.05.2020 16:25
książek w bazie: 39293


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2020 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.