00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  magdalena_wojcik
arrow Razem: 9777

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 195
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 195

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


WYSOKI KOMISARZ ONZ DO SPRAW UCHODŹCÓW  Książka tymczasowo niedostępna
MIECZYSŁAWA ZDANOWICZ MIECZYSŁAWA ZDANOWICZ - Inne książki
17,22 zł 15,50 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 14,76 zł)
(RABAT 10%)

WYSOKI KOMISARZ ONZ DO SPRAW UCHODŹCÓW

Wydawnictwo:

TEMIDA 2

Wstęp
Wielkim i nierozwiązanym dotychczas problemem współczesnego świata jest dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazły się miliony osób zmuszone do opuszczenia państwa, którego obywatelstwo posiadały. Ich liczba ciągle rośnie. W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych powołano w 1981 roku grupę ekspertów, której celem miało być zaproponowanie zasad współpracy zmierzających do zahamowania nowego napływu uchodźców.
Masowe migracje ludności spowodowane są głównie przyczynami politycznymi, ekonomicznymi oraz klęskami żywiołowymi. Te pierwsze są wynikiem m.in. konfliktów zbrojnych pomiędzy państwami, obcej dominacji czy okupacji jak też wewnętrznych konfliktów i napięć, podczas których łamane są podstawowe prawa jednostki. (Za ilustrację tych przyczyn niech posłuży konflikt między Etiopią a Somalią powstały w 1978 roku, aneksja Namibii przez RPA, wydarzenia w Afganistanie, konflikty wewnętrzne w Mozambiku i wiele innych). Druga grupa przyczyn odnosi się głównie do państw rozwijających się, dla których olbrzymim problemem jest dziedzictwo postkolonialne: zacofana gospodarka i cała sfera życia ekonomicznego. Ostatnią zaś grupę przyczyn stanowią klęski żywiołowe: trzęsienia ziemi, erozje gleb czy przeciągające się długotrwałe susze.
W grupie osób zmuszonych do opuszczenia swoich domostw znaczną liczbę stanowią uchodźcy, których dramatyczną sytuację pogarsza fakt, iż są oni pozbawieni opieki dyplomatycznej państwa swojego obywatelstwa.
Do sprawowania międzynarodowej opieki i poszukiwania stałych rozwiązań dla problemów uchodźców powołano Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Statut Urzędu wymienia formy realizacji międzynarodowej opieki, natomiast w zakresie szukania stałych rozwiązań odsyła do współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi. Organizacje te ze względu na mały stopień zinstytucjonalizowania mogą skutecznie i szybko reagować, zwłaszcza w sytuacjach nagłych i jako te znajdujące się najbliżej potrzebujących znają miejscowe uwarunkowania. Ponadto, co jest rzeczą najważniejszą, często w skomplikowanej sytuacji politycznej (a z taką mamy do czynienia przy problemie uchodźstwa) zainteresowane rządy godzą się na pomoc niesioną przez organizacje pozarządowe, ze względu na ich apolityczny i niezależny charakter, odrzucając czy nawet nie dopuszczając na swoje terytorium pomoc niesioną przez organizacje rządowe i inne państwa.
Czy organizacje pozarządowe pełnią dziś tylko rolę wykonawczych partnerów? Z pewnością nie. Stało się to możliwe z jednej strony dzięki dynamicznemu rozwojowi organizacji pozarządowych i szerokim zakresom ich działalności; z drugiej zaś - dzięki rosnącej roli i samodzielności niektórych organów pomocniczych Zgromadzenia Ogólnego (wśród nich UNICEF, UNRWA, UNHCR). Rodzi to z kolei pytanie o zakres takiej samodzielności. Czy organy te korzystają z atrybutów podmiotowości prawnomiędzynarodowej? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Następnie, jaki jest charakter prawny podstaw współpracy, skoro z jednej strony mamy do czynienia z organem Zgromadzenia Ogólnego posiadającym znaczną samodzielność, z drugiej zaś z organizacjami pozarządowymi, którym doktryna prawa międzynarodowego odmawia podmiotowości prawnomiędzynarodowej. Wobec dynamicznego rozwoju organizacji pozarządowych i ich współpracy z podmiotami prawa międzynarodowego powstaje jeszcze jeden problem natury prawnej. Czy wszystkie one mają jednakowy status prawny przyznany przez prawo międzynarodowe i prawo krajowe?
Brak opracowań w tym zakresie skłania do podjęcia badań i wyjaśnienia istniejących wątpliwości. Ciągły wzrost liczby osób potrzebujących pomocy stwarza potrzebę szukania coraz to nowych form i płaszczyzn dla tej działalności. Dlatego też pożytecznym i uzasadnionym wydaje się takie właśnie ujęcie tematu.
Celem pracy będzie ukazanie podstaw prawnych oraz określenie płaszczyzn, warunków i form współpracy między Urzędem Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców a organizacjami pozarządowymi.
Konstruując niniejszą rozprawę przyjęto tezę o odmiennym statusie prawnym stron współpracy oraz o istniejących trzech płaszczyznach tej kooperacji. Dokonano podziału pracy na dwie części. W pierwszej zastosowano kryterium charakteru prawnego omawianych aktów. W ten sposób uzyskano możliwość kompletnej analizy materiału źródłowego. W drugiej zaś części przyjęto przedmiotowy podział pozwalający ocenić formy współpracy.
W pracy, jako podstawową metodę badań, zastosowano analizę prawno-porównawczą. Wykorzystano też posiłkowo analizę historyczną (celem ukazania pewnych tendencji zmian) i metodę statystyczną (przy ocenie danych liczbowych).
Punktem wyjścia dla rozważań nad problematyką podstaw prawnych będzie analiza Statutu Urzędu i statutów organizacji pozarządowych, a więc aktów mających zasadnicze znaczenie dla każdej organizacji. Dla oceny charakteru prawnego tych aktów niezbędnym jest zajęcie się problematyką prawa wewnętrznego organizacji oraz rodzajami norm społecznych. Rozdział drugi jest poświęcony umowie - jako podstawie współpracy, przy czym analiza tych umów poprzedzona jest rozważaniami nad problematyką podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych. Przyjęte w tej części ustalenia będą stanowiły podstawę dla oceny charakteru prawnego umów. W rozdziale trzecim, i zarazem ostatnim w części pierwszej, omówiono inne podstawy współpracy, a ocenę ich charakteru prawnego oparto na ustaleniach zawartych w rozdziale pierwszym, a dotyczącym prawa wewnętrznego organizacji. Zakres przedmiotowy i strukturalny części drugiej określony jest trzema płaszczyznami współpracy: konsultacją, realizacją przez organizacje pozarządowe Programów Wysokiego Komisarza i innymi działaniami organizacji pozarządowych, będącymi uzupełnieniem akcji podej mowanych przez Urząd. Rozdział czwarty omawia formy konsultacji i ewolucję przyjętych rozwiązań. W rozdziale piątym przedstawiono formy i warunki realizacji programów w dziedzinie zabezpieczenia podstawowych środków egzystencji i nadzwyczajnej pomocy, lokalnego osiedlenia, repatriacji i przesiedlenia. W rozdziale szóstym poddano analizie akcje organizacji pozarządowych w zakresie finansowania działalności Urzędu, własnych publikacji i programów.
Podstawy prawne współpracy będące przedmiotem niniejszych rozważań stanowią te akty, które mają chrakter normatywny. Zaliczono zatem do nich: umowy międzynarodowe, umowy nie mające takiego charakteru, statuty (Urzędu i organizacji pozarządowych), uchwały organizacji tworzące prawo wewnętrzne. W pracy wykorzystano ponadto orzecznictwo sądowe i inne dokumenty organizacji.
Istniejąca dość bogata literatura naukowa na temat sytuacji prawnej uchodźców w prawie międzynarodowym obejmuje bądź to ogólne rozważania na ten temat, bądź też poświęcona jest wycinkowym problemom takim, jak: sytuacja uchodźców w konfliktach zbrojnych, prawny status uchodźcy, działalność międzynarodowych instytucji powołanych do opieki nad uchodźcami. Brakuje natomiast opracowań ujmujących problematykę uchodźstwa z punktu widzenia współpracy Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców z organizacjami pozarządowymi. Jeśli chodzi o ogólne opracowania, to szczególnie przydatne okazały się prace G.S. Goodwin-Gilla, A. Grahl-Madsena, J. Patrnogica i P. Weisa. Wykorzystano też literaturę dotyczącą organizacji międzynarodowych w zakresie niezbędnym dla oceny problemu podmiotowości prawnomiędzynarodowej i prawa wewnętrznego organizacji. W pracy wykorzystano dostępną literaturę na temat organizacji pozarządowych, starając się przedstawić istniejące możliwe dwa podejścia: z punktu widzenia prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego. Piśmiennictwo jednak naukowe związane z tym tematem jest bardzo wąskie. Są to głównie artykuły obejmujące pewne tylko aspekty np. działalność poszczególnych organizacji czy ich sytuacji w prawie wewnętrznym poszczególnych państw. Poza jedną dość obszerną monografią, ale ujmującą problem organizacji pozarządowych w bardzo wąskim zakresie ich udziału w pracach ONZ (Chiang Pei-Heng: Non-Governmental Organizations in the United Nations, New York 1981), brak jest gruntownych opracowań omawiających m.in. status prawny organizacji.
Autorka pragnie podziękować promotorowi Panu Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu oraz Panom Profesorom: Lechowi Anto-nowiczowi i Eugeniuszowi Piontkowi - recenzentom rozprawy doktorskiej, która stała się podstawą tej książki.Spis treści


ISBN: 83-86137-11-8
Książkę znajdziesz w działach:
prawa człowieka
182 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 1994
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 05.05.2021 10:41
książek w bazie: 40615


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.