00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  wykun
arrow Razem: 9644

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 226
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 226

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
 
290,00 zł 261,00 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 248,57 zł)
(RABAT 10%)

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Wydawnictwo:

WOLTERS KLUWER

Od Redakcji

Od Autorów

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział I. Istota rachunkowości
1.Definicje, zadania i funkcje rachunkowości
2.Informacje generowane przez system rachunkowości i ich użytkownicy
3.Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
4.Sprawozdania finansowe

Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości
1.Pomiar rzeczywistości gospodarczej jako nadrzędny cel systemu rachunkowości 2.Aktywa
3.Zobowiązania
4.Kapitał własny
5.Przychody
6.Koszty
7.Wynik finansowy

Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości
1.Zasady rachunkowości i ich klasyfikacja
2.Fundamentalne zasady (założenia) rachunkowości
3.Zasady nadrzędne rachunkowości
4.Cechy jakościowe informacji finansowej

Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunakch globalizacji
1.Istota i źródła regulacji rachunkowości
2.Wpływ otoczenia na kształt systemu rachunkowości
3.Cele harmonizacji rachunkowości w dobie globalizacji
4.Instytucjonalizacja procesu harmonizacji rachunkowości
5.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako źródło
globalnych zasad rachunkowości
6. Regulacje rachunkowości w Polsce

Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce
1.Ustawa o rachunkowości jako fundament polskiego prawa bilansowego
2.Rachunkowość a podatki
3.Podatek dochodowy jako szczególny element kształtowania relacji
między prawem bilansowym i prawem podatkowym
4.Regulacje podatku dochodowego od osób prawnych a prawo bilansowe
w Polsce
5.Wynik finansowy a dochód - przyczyny i rodzaje rozbieżności w polskich
warunkach

Rozdział VI. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów
1.Aktywa, zobowiązania i kapitał własny a przychody i koszty
2.Ogólne zasady pomiaru aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
3.Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria wyceny bilansowej
i ustalania wyniku finansowego

Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych
1.Materiały
2.Produkty
3.Towary
4.Środki trwałe
5.Wartości niematerialne i prawne
6.Inwestycje
7.Instrumenty finansowe a aktywa i zobowiązania finansowe
8.Rozrachunki
9.Rozliczenia międzyokresowe
10.Rezerwy

Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego
1.Kapitał własny
2.Ustalanie wyniku finansowego

Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego
1.Istota podatku dochodowego odroczonego i jego miejsce w systemie
rachunkowości
2.Podejścia, koncepcje i metody ustalania podatku dochodowego
odroczonego
3.Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań a ich wartość bilansowa
4.Zasady wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego
5.Zasady ustalania kosztów i przychodów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego i ich klasyfikacja
6.Podsumowanie - przykład całościowy

CZĘŚĆ III. ZASADY WYCENY BILANSOWEJ I USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W SZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJACH

Rozdział X. Transakcje pochodne i zabezpieczenia
1.Instrumenty pochodne
2.Wbudowane instrumenty pochodne
3.Rachunkowość transakcji zabezpieczających
4.Podatkowe aspekty instrumentów finansowych
5.Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym

Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe
1.Definicja kontraktu długoterminowego
2.Rodzaje kontraktów długoterminowych
3.Zasady ustalania przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów
długoterminowych
4.Wpływ metod rozliczania kontraktów długoterminowych niezakończonych
na dzień bilansowy - przykład całościowy
5.Aspekt podatkowy ustalania przychodów i kosztów niezakończonych
kontraktów długoterminowych na dzień bilansowy

Rozdział XII. Łączenie się spółek
1.Wprowadzenie
2.Zagadnienia ogólne łączenia się spółek
3.Zasady rozliczania łączenia się spółek metodą nabycia
4.Zasady rozliczania połączenia spółek metodą łączenia udziałów
5.Przykład liczbowy rozliczenia połączenia dwu spółek metodą nabycia
i metodą łączenia udziałów

Rozdziat XIII. Ceny transferowe
1.Istota i rodzaje cen transferowych
2.Wpływ cen transferowych na wynik i sytuację finansową jednostki
3.Zasady prezentacji informacji o cenach transferowych
4.Skutki podatkowe cen transferowych
5.Czynniki determinujące poziom cen transferowych

Rozdział XIV. Umowy leasingu, najmu i dzierżawy
1.Rachunkowość umów leasingu, najmu i dzierżawy
2.Opodatkowanie stron umowy leasingu

CZĘŚĆ IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZASADY SPORZĄDZANIA I INTERPRETACJI

Rozdział XV. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego
1.Definicje i zakres polityki rachunkowości
2.Polityka rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego
3.Zmiany polityki rachunkowości i ich wptyw na sprawozdania finansowe

Rozdział XVI. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego
- bilans oraz rachunek zysków i strat
1.Wprowadzenie
2.Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
3.Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki

Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki
1.Wprowadzenie
2.Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
3.Szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady
ustalania ich wartości
4.Regulacje polskie a MSSF
5.Rachunek przepływów pieniężnych - analiza przypadku

Rozdział XVIII. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego
1.Informacja dodatkowa
2.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
3.Sprawozdanie z działalności jednostki

CZĘŚĆ V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH - KONSOLIDOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rozdział XIX. Zagadnienia ogólne
1.Wprowadzenie
2.Definicje jednostek powiązanych i innych pokrewnych terminów
3.Skonsolidowane sprawozdania finansowe a quasi-skonsolidowane
sprawozdania finansowe znaczącego inwestora
4.Zagadnienia formalne przy sporządzaniu (skonsolidowanych) sprawozdań
finansowych jednostek powiązanych
5.Regulacje polskie a MSSF

Rozdział XX. Zwolnienia z obowiązku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych
1.Wprowadzenie
2.Zwolnienia z obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
3.Zwolnienia z obowiązku sporządzenia quasi-skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

Rozdział XXI. Wyłączenie jednostek z konsolidacji i stosowania metody praw własności
1.Zagadnienia ogólne
2.Wyłączenia obligatoryjne jednostek podporządkowanych
3.Wyłączenia fakultatywne jednostek podporządkowanych

Rozdział XXII. Metody konsolidowania danych finansowych jednostek podporządkowanych
1.Ustawowe metody obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych
2.Dobór metody obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków
3.Dobór metody obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli
4.Dobór metody obejmowania danych finansowych grup kapitałowych o odmiennym rodzaju prowadzonej działalności
5.Przekształcenie sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej odmienny rodzaj działalności
6.Ogólna istota i wzajemne zależności metod obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

Rozdział XXIII. Wycena składników aktywów i pasywów jednostek podporządkowanych wedtug koncepcji wartości godziwych

Rozdział XXIV. Ustalenie i rozliczenie nabytej wartości firmy i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

Rozdział XXV. Zasady stosowania metody pełnej
1.Ogólne zasady stosowania metody pełnej
2.Etapy konsolidacji metodą pełną
3.Ustalenie wartości i wykazywanie kapitałów mniejszości
4.Inne zagadnienia szczególne
5.Przykład liczbowy zastosowania metody konsolidacji pełnej

Rozdział XXVI. Zasady stosowania metody proporcjonalnej
1.Ogólne uwagi o stosowaniu metody proporcjonalnej
2.Eliminacja skutków transakcji zawartych między konsolidowanymi
jednostkami
3.Przykład liczbowy zastosowania metody konsolidacji proporcjonalnej

Rozdział XXVII. Zasady stosowania metody praw własności
1.Ogólne uwagi o stosowaniu metody praw własności
2.Zagadnienia szczególne w stosowaniu metody praw własności
3.Przykład liczbowy zastosowania metody praw własności
4.Skonsolidowanie danych finansowych spółek przy bilansowej wycenie
udziałów metodą praw własności
5.Porównanie wpływu zastosowanej metody na dane finansowe grupy
kapitałowej

Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia
1.Międzynarodowe regulacje rachunkowości a sprawozdanie finansowe
2.Propozycja biznesowej formuły sprawozdawczości - wspólny standard
sprawozdawczy IASB / FASB
3.Sprawozdanie zarządu - propozycja IASB
4.Wybrane zmiany polskiego prawa bilansowego w zakresie zasad
sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Indeks rzeczowy


ISBN: 978-83-264-0798-7
Książkę znajdziesz w działach:
RACHUNKOWOŚĆ

Seria: MERITUM 2142 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 28.05.2020 15:04
książek w bazie: 39282


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2020 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.