00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Audytor
arrow Razem: 9779

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 223
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 223

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
 

red.JERZY PIERÓG red.JERZY PIERÓG - Inne książki
119,00 zł 107,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 102,00 zł)
(RABAT 10%)

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wydawnictwo:

PRESSCOM

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pzp
1.1. Posiadanie uprawnień
1.1.1. Zmiana w stosunku do poprzedniego rozporządzenia
1.1.2. Uprawnienia w postępowaniach dwuetapowych
1.1.3. Sposób określania wymagań
1.1.4. Koncesje, zezwolenia, licencje
1.1.5. Inne rodzaje działalności regulowanej
1.1.6. Uprawnienia podmiotu trzeciego i konsorcjum
1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
1.2.1. Wykazy w poprzednim stanie prawnym
1.2.2. Nowy wykaz robót budowlanych
1.2.3. Nowy wykaz dostaw/usług
1.2.4. Roboty, usługi i dostawy niewykonane
lub nienależycie wykonane
1.2.5. Podsumowanie
1.3. Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
1.3.1. Potencjał techniczny
1.3.2. Warunki techniczne a opis przedmiotu zamówienia
1.3.3. Zamówienia udzielane w częściach
1.3.4. Podstawa dysponowania
1.3.5. Potencjał osobowy
1.3.6. Sposób oceny spełniania warunku dysponowania
potencjałem osobowym
1.3.7. Potencjał osobowy w robotach budowlanych
1.3.8. Podstawa dysponowania osobami
1.3.9. Oświadczenie w sprawie uprawnień
1.3.10. Wielkość średniego rocznego zatrudnienia
1.4. Spełnianie warunkuj udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
1.4.1. Sprawozdanie finansowe
1.4.2. Informacja Ibanku lub spółdzielczej kasy
oszczędnoścciowo-kredytowej
1.4.3. Polisa lub irnny dokument potwierdzający posiadanie
ubezpieczernia
1.5. Potwierdzanie, że troboty budowlane, dostawy i usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie
1.5.1. Poświadczenie
1.5.2. Inne dokumenty
1.5.3. Oświadczenia wykonawcy
1.5.4. Weryfikacja dowodów przez zamawiającego
1.5.5. Świadczeniia wykonane/wykonywane na rzecz zamawiającego.
1.6. Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
który dla wykazamia spełniania warunków polega na zasobach
innych podmiotów
1.6.1. Rodzaje dokumentów potwierdzających udostępnienie
wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci
1.6.2. Treść dokurmentów potwierdzających udostępnienie
wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci
1.6.3. Weryfikacja rzeczywistego dostępu do zasobów
podmiotu ttrzeciego

Rozdział 2
Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
2.1. Dokumenty z ő 3 oist. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów
2.1.1. Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia
2.1.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacjii o działalności gospodarczej
2.1.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
oraz zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
2.1.4. Informacja z KRK dotycząca osób fizycznych
2.1.5. Informacja z KRK dotycząca podmiotów zbiorowych
2.1.6. Aktualność: dokumentów
2.2. Dokumenty pozwalające na weryfikację przynależności
wykonawcy do grupy kapitałowej
2.2.1. Informacja o obowiązku złożenia dokumentu dotyczącego
przynależności do grupy kapitałowej
2.2.2. Pojęcie grupy kapitałowej
2.2.3. Kto jest zobowiązany do złożenia dokumentów dotyczących
przynależności do grupy kapitałowej
2.2.4. Problem daty właściwej dla ustalenia składu
grupy kapitałowej
2.2.5. Braki i błędy w zakresie dokumentów pozwalających
na weryfikację przynależności wykonawcy
do grupy kapitałowej

Rozdział 3
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
3.1. Specyfika uregulowań prawnych w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa
3.2. Potwierdzanie braku podstaw wykluczenia
3.2.1. Dodatkowy zakres informacji z KRK
3.2.2. Poświadczenie bezpieczeństwa
3.2.3. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
3.2.4. Prawidłowa weryfikacja
3.3. Potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział 4
Dokumenty wykonawcy zagranicznego
4.1. Katalog dokumentów
4.2. Brak konieczności wskazania na dokumenty wykonawcy zagranicznego
w ogłoszeniu o zamówieniu w przetargu nieograniczonym
4.3. Różnice systemów prawnych
4.3.1. Ważność dokumentów zagranicznych
4.3.2. Odpowiedniość dokumentów zagranicznych
4.4. Wyjaśnianie wątpliwości w zakresie złożonych dokumentów.
Praktyczne wskazówki
4.5. Tłumaczenie dokumentów

Rozdział 5
Dokumenty przedmiotowe potwierdzające, że oferowane
roboty budowlane, usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego
5.1. Próbka jako dokument w zamówieniach publicznych
5.1.1. Badanie próbek
5.1.2. Uzupełnianie i wyjaśnianie próbki
5.1.3. Próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa
5.1.4. Zwrot próbki
5.1.5. Próbka: dokument czy część oferty
5.2. Pozostałe dokumenty przedmiotowe
5.2.1. Opisy, foldery, fotografie
5.2.2. Podział zaświadczeń
5.2.3. Definicja zaświadczenia
5.2.4. Zaświadczenia równoważne
5.2.5. Nowe przepisy

Rozdział 6
Forma składanych dokumentów
6.1. Oryginał lub kopia dokumentu
6.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty
6.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
6.4. Dokumenty podmiotów trzecich
6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym
6.6. Wydruki komputerowe

Rozdział 7
Uzupełnianie dokumentów
7.1. Prawo czy obowiązek
7.2. Dokumenty, których nie można uzupełnić
7.3. Wezwanie do uzupełnienia
7.3.1. Zwolnienie z obowiązku wezwania do uzupełnienia
7.3.2. Jednoznaczność wezwania
7.4. Procedura uzupełnienia dokumentów
7.4.1. Termin na uzupełnienie
7.4.2. Data uzupełnienia
7.5. Forma uzupełnianych dokumentów
7.6. Skutki nieuzupełnienia dokumentów

Rozdział 8
Pytania i odpowiedzi
8.1. Jak ocenić właściwość organu dokonującego wpisu do rejestru?
8.2. W jaki sposób wykazać się spełnianiem warunku, jeżeli umowa,
którą wykonawca chce udokumentować swoje doświadczenie,
jest w trakcie realizacji?
8.3. Jak oceniać oświadczenia własne wykonawcy?
8.4. Czy wykonawca, który realizował zamówienie jako członek konsorcjum,
ma prawo wykazywać się całym zamówieniem jako doświadczeniem
własnym?
8.5. Jak ocenić koncesję wygasającą wkrótce po terminie
składania ofert?
8.6. Na co warto zwrócić uwagę, formułując szczegółowe warunki
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia w zakresie robót budowlanych na obiektach
zabytkowych?
8.7. Czy złożenie opłaconej polisy podmiotu trzeciego wraz z pisemnym
zobowiązaniem o udostępnieniu wykonawcy stosownych zasobów
potwierdza spełnianie warunku znajdowania się w odpowiedniej
sytuacji ekonomicznej?
8.8. Czy nieopłacona nota pokrycia może być traktowana jako inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej?
8.9. Czy można uzupełnić dokumenty bez wezwania do uzupełnienia
w trybie art. 26 ust. 3 pzp?
8.10. Czy w postępowaniu o zamówienie można utożsamiać
deklarację zgodności z certyfikatem zgodności?
8.11. Czy można wezwać do uzupełnienia oferty o dokument potwierdzający,
że dane laboratorium jest niezależne od wykonawcy?
8.12. Czy można odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli po złożonych
wyjaśnieniach zamawiający uznaje, że jego dokumenty
nie potwierdzają spełniania przez przedmiot oferty wymagań
określonych w siwz?
8.13. Na co należy zwrócić uwagę, stawiając w siwz wymóg
przeprowadzenia testów zaoferowanych przez siebie produktów?
8.14. Czy wykonawca, który prowadzi we własnym imieniu kancelarię prawną,
posiada akcje kilku spółek giełdowych i jest komandytariuszem spółki,
musi składać dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2d pzp?
8.15. O jakich zasadach należy pamiętać w przypadku dokumentu
potwierdzającego niekaralność osoby mieszkającej w Niemczech?
8.16. Dla jakich osób powinna zostać złożona informacja z KRK
w przypadku spółki komandytowej?
8.17. Czy niezłożenie sprawozdania finansowego wchodzi w zakres
przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 pzp?
8.18. Czy radcowie prawni dysponują uprawnieniem poświadczania
kopii za zgodność z oryginałem z mocy prawa?

Rozdział 9
Dokumenty w postępowaniu w świetle orzecznictwa
9.1. Wadliwość decyzji administracyjnej a warunek
posiadania uprawnień
9.2. Wykładnia wyrażenia "sprawozdanie finansowe za trzy
ostatnie lata obrotowe"
9.3. Udowadnianie rzeczywistego dysponowania zasobami
podmiotu trzeciego
9.4. Treść referencji
9.5. Umowa konsorcjum a spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia
9.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
9.7. Zakres oświadczeń składanych na potwierdzenie
należytego wykonania dostaw i usług
9.8. Zaświadczenie z ZUS w przypadku spółki cywilnej
9.9. Zaświadczenie o niekaralności wykonawcy zagranicznego
9.10. Data wystawienia dokumentu a potwierdzenie warunku
udziału w postępowaniu
9.11. Kosztorys jako dokument niepodlegający uzupełnieniu
9.12. Spóźniona informacja z KRK
9.13. Forma składanych dokumentów
ISBN: 978-83-62723-82-9
Książkę znajdziesz w działach:
prawo gospodarcze i handlowe
248 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 11.05.2021 16:33
książek w bazie: 40491


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.